Fáze vyšetřování

Dospěje-li policejní orgán po prověření celé věci k závěru, že došlo ke spáchání trestného činu, a že se jej pravděpodobně dopustila konkrétní osoba, sepíše Usnesení o zahájení trestního stíhání. Od tohoto okamžiku se již trestní řízení vede proti konkrétní osobě a pro konkrétní skutek, kterého se měla dopustit. Tato fáze trestního řízení nastupuje po fázi prověřování, kdy orgány činné v trestním řízení zjistily vše potřebné, aby mohly zahájit fázi vyšetřování. Usnesení o zahájení trestního stíhání se doručuje obviněnému (od tohoto okamžiku se již tedy nejedná o podezřelého ale obviněného) státnímu zástupci, který vykonává dozor nad postupem policejního orgánu a obhájci obviněného. Pokud si obviněný zvolil obhájce nebo je u něj dán důvod nutné obhajoby (tj. obviněný musí mít obhájce a když si ho sám nezvolí bude mu soudem ustanoven), může se obhájce účastnit všech úkonů, které orgány činné v trestním řízení vůči jeho klientovi činí. Právo na obhajobu je jedním ze základních práv obviněného v trestním řízení a je vždy dobré být zastoupen někým, kdo ví, jak celé řízení probíhá, hlídá dodržování procesních práv svého klienta a uplatňuje veškeré své znalosti a zkušenosti tak, aby byl jeho klient zbaven obvinění, či aby byla jeho vina alespoň zmírněna.

V této fází trestního řízení policejní orgán shromažďuje důkazní prostředky svědčící o tom, že se konkrétní osoba dopustila trestného činu a výsledky vyšetřování jsou pak podkladem pro státního zástupce k podání obžaloby, potažmo jsou podkladem k řízení před soudem, který shromážděné důkazy provádí a hodnotí. V této fázi se rovněž rozhoduje o případném návrhu na vzetí do vazby